js 左补0 左补字符 右补0 右补字符
直接上代码

function pad(num, n,str) {  
    var len = num.toString().length;  
    while(len < n) {  
        num = str + num;  
        len++;  
    }  
    return num;  
} 
var  aa='aa';
console.log(pad(aa, 5,"--"))


pad(要补得变量,位数,自定义字符串)
需要右补自己改改方法

欢迎分享,(联系QQ/微信:282625252)

打赏

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,您说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

分享从这里开始,精彩与您同在

评论